اخبار برگزیده

این ماه اول

تا راننده بنزین بزند فرصت شد برای گپی کوتاه. از دیروزش می گفت که وقتی که خانه امده غذا گذاشته، مهمان های زن برادرش را پذیرایی کرده و دوش گرفته.
خانه برادرت هستی؟
آره همسرش حامله است و تا قلب نوزاد تشکیل شود پیشش هستم و کارهایش را انجام می دهم.
با تعجب نگاهش کردم. خب قلب نوزاد تشکیل شود مگر چه چیز عجیبی است؟ یا این که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ او کار کند مگر قلب نوزاد تشکیل نمی شود؟
تمام اینها از ذهنم عبور می کرد. خواستم بپرسم ولی شاید بدش بیاید...
بماند که دوستان در ماشین زودتر از من پیشدستی کرده و پرسیدند و سوال و جواب شروع شد. چقدر جو خواهر شوهر و عروس بازاری شد.

نگاهم به قدیمها بود. به مادرم. به تمام زنهای قدیمی که شاید تا چند ماه اصلا نمی دانستند حامله اند. چه برسد به تشکیل قلب نوزاد در ماه اول.

قدیمی فکر نمی کنم. در این باره هم اطلاعاتی ندارم ولی نگاه می کنم که زمانه و سبک ها و علم ها چقدر تغییر می کند بر ادمی.


این ماه اول

این ماه اول

این ماه اول

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها